Call us

Gebruiksvoorwaarden


De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zich inlogt op www.horse&health.be (verder vermeldt als 'de gebruiker') en zijn geldig vanaf 01/10/2017.


Doel van deze website

 • Horse & Health heeft als doel de paardensector meer transparant te maken en op die manier de kwaliteit van de aangeboeden diensten binnen de sector te verhogen.
 • Horse & Health heeft als daarnaast als doel de toegankelijkheid van alle vormen van dienstverlening in de paardensector te vergroten door het zoeken naar de juiste behandelaar, lesgever of cursus te vergemakkelijken.
 • Horse & Health richt zich op alle vormen van dienstverlening die vallen onder de categorieën gezondheidszorg, instructie/coaching en stalling in de paardensector, inclusief therapievormen voor mensen waarbij op een verantwoorde manier gebruik gemaakt wordt van paarden. De gezondheid van het paard staat centraal.
 • Horse & Health is een professionele doorverwijssite waar dienstverleners zowel individuele begeleiding als de door hen georganiseerde cursussen en evenementen kunnen promoten.
 • Horse & Health draagt waarden als kwaliteit, professionaliteit, diervriendelijkheid en holisme hoog in het vaandel en tracht van deze waarden een vanzelfsprekendheid te maken in de paardensector.


Vermelding 

 • Een vermelding op www.horseandhealth.be houdt in dat de gegevens van de dienstverlener en/of zijn of haar onderneming en activiteiten opgenomen worden in de zoekmachine en opgelijst worden naargelang de selectie van de bezoeker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijk profiel. Alle gegevens moeten conform het doel van de website zijn.
 • Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon of één onderneming vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. Op een daarvoor voorziene plaats kan eventueel informatie gegeven worden over de collega's waarmee wordt samengewerkt.
 • Horse & Health richt zich op diegenen die zich inzetten om de gezondheid van paard en/of mens te optimaliseren binnen de paardensector, vermeldingen op de website zijn om die reden uitsluitend voorbehouden voor diegenen die binnen dit veld actief zijn.
 • Aanbieders dienen te voldoen aan de drie vooropgestelde criteria: men moet ingeschreven zijn als zelfstandige in de KBO en verzekerd zijn, men moet diploma's kunnen voorleggen voor de diensten die men aanbiedt en men moet de gebruikersvoorwaarden en ethische code naleven.
 • Via de login-gegevens kan de gebruiker de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen. 


Tarieven

 • Een vermelding op www.horseandhealth.be is geldig voor een termijn van één jaar startende vanaf de verwerking van betaling of aansluitend op de nog lopende termijn.
 • Het lidgeld voor een actief lidmaatschap bedraagt 75 euro per jaar. Het lidgeld voor een passief lidmaatschap bedraagt 35 euro per jaar.
 • De startdatum van de vermelding is de dag van het online plaatsen van het persoonlijke profiel op www.horseandhealth.be. De vermelding eindigt op dezelfde dag van het afgeronde jaar.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk afhankelijk van tijdelijke aanbiedingen. Aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid.
 • Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten.
 • De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen (zie ook §10 wijzigingen).


Registratie

 • Bij registratie geeft de gebruiker zijn e-mailadres op. De gebruiker krijgt hierna toegang tot zijn profiel. Bovenaan het profiel vindt men een verzoek tot betaling van het lidgeld.
 • De gebruiker heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via een mail naar contact@horseandhealth.be. Horse & Health is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
 • Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven e-mailadres.


Betaling

 • Zoals eerder vermeld, krijgt de gebruiker na registratie een melding bovenaan zijn profiel met de aanvraag tot betaling.
 • Betalingen kunnen enkel volbracht worden via een overschrijving met een Europese bankrekening. 
 • De voldane factuur wordt door Horse & Health naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
 • Bij het niet betalen worden de gegevens niet online geplaatst. Bij verleninging van de vermelding dient de betaling te gebeuren ten laatste op de dag van het vervallen van de vermelding. Op tijd betalen vermijdt dat het profiel en/of aangemelde activiteiten automatisch offline gaan en hiermee de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachine verloren gaan.


Verwerking contactnames

 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactnames via e-mail of telefoon van zijn of haar klanten. Hierbij is het cruciaal dat hij/zij een goedwerkend e-mailadres en/of telefoonnummer opgeeft.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn e-mailadres en andere gegevens.


Verlengen / stopzetten

 • De gebruiker krijgt één maand voor het verlopen van de vermelding per mail een uitnodiging tot verlenging. Twee weken na de initiële uitnodiging, volgt een herinnering.
 • De nieuwe vermelding gaat van start op de dag van het verstrijken van de vorige einddatum.
 • De gebruiker hoeft bij het niet verlengen van de vermelding geen opzeg te geven en er is geen opzeggingstermijn.
 • De gebruiker kan de verlenging annuleren binnen 14 dagen na betaling. Deze annulering dient te gebeuren via contact@horseandhealth.be. Horse & Health is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe verstoringen.
 • Wanneer de gebruiker de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar contact@horseandhealth.be. Binnen een termijn van 14 werkdagne zullen alle gegevens offline gezet worden. Een terugbetaling van het lidgeld of een deel hiervan is niet mogelijk.
 • Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke ingloggegevens geldig. Hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om het persoonlijk profiel opnieuw te activeren na betaling. De gebruiker dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.
 • Horse & Health behoudt zich het recht de website of de werking ervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Lopende vermeldingen worden op het moment van offline gaan stopgezet en worden niet terugbetaald. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed. 


Feedbackprocedure en sanctionering

 • Horse & Health controleert actief de vereisten die verder komen uit de eerste twee criteria, door het ondernemingsnummer en de verzekering na te gaan, en de geüploade diploma's te vergelijken met de aangeboden diensten.
 • Horse & Health zet daarnaast in op passieve controle wat betreft de naleving van de gebruikersvoorwaarden en de ethische code.
 • Horse & Health voorziet in een feedbackmogelijkheid voor bezoekers van de website en gebruikers van de diensten van zijn aanbieders. Bezoekers kunnen feedback geven over een dienstverlener en de ontvangen dienstverlening, bij vermelding van naam, naam paard, soort dienstverlening, dienstverlener en datum van de dienstverlening. Over verkregen feedback zal steeds gecommuniceerd worden met de betreffende aanbieder.
 • Misbruik van de feedbackprocedure door bezoekers zal niet getolereerd worden. Wanneer Horse & Health de indruk krijgt dat een of meerdere personen handelen vanuit onoprechte intenties, zullen deze personen hierover gecontacteerd worden en zal verdere feedback niet meer in rekening genomen worden.
 • Wanneer de feiten die de basis vormen van negatieve feedback bewezen worden geacht en de dienstverlener weigert zijn verantwoordelijkheid hiervoor op te nemen en/of zijn dienstverlening aan te passen, is een sanctie mogelijk.
 • Een sanctie vanuit Horse & Health kan louter uit een tijdelijke of definitieve verwijdering van de website bestaan. Indien Horse & Health van mening is dat er schendingen plaatsvinden van wettelijk vastgelegde bepalingen, zal Horse & Health de bevoegde instanties inlichten.
 • Bewezen geachte schendingen van artikelen 7, 8, 9, 11, 14, 17.I, 21, 22, 24 en 25 uit de ethische code leiden tot een onmiddellijke verwijdering van de website, die al dan niet definitief kan zijn.
 • Overige schendingen van de ethische code kunnen leiden tot een sanctie na minimum 3 negatieve reacties, en na een onderhoud met de gebruiker.  
 • Een aanbieder wordt steeds geïnformeerd over een vastgestelde schending van de huisregels of de ethische code. Hij of zij krijgt de kans zijn standpunt toe te lichten.
 • Sancties kunnen eveneens gebaseerd worden op informatie die verkregen wordt via sociale media, websites, foto- of videomateriaal wanneer Horse & Health van mening is dat deze een sanctie verantwoordt.


Gegevens

 • Met de inloggegevens heeft de gebruiker de mogelijkheid om ten alle tijde gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen enkel beheerd worden door de gebruiker in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Horse & Health heeft het recht om ten alle tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van een profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
 • Wanneer Horse&Health van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevatten of schade zouden kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Horse & Health het recht om het profiel onmiddellijk en tijdelijk of definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het lidgeld of een deel hiervan.
 • De gebruiker dient de gegevens op te stellen conform het doel van de website. Ze mogen niet in strijd zijn met de wet. 
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen, rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten en andere regelgeving. Horse & Health is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de gebruiker. Ook de volledige inhoud van de persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kan niet verhaald worden op Horse & Health.
 • Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet rechtstreeks overgenomen worden van derden zonder hun expliciete toestemming.
 • Er kan een link naar een persoonlijke website geplaatst worden. Linken naar een andere doorverwijssite of sites die niet conform zijn aan het doel van Horse & Health zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden. 
 • Horse & Health verklaart dat gegevens van de gebruiker niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.
 • Gelet op de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de gebruiker ermee in dat alle door hem of haar ingevoegde gegevens, uitgezonderd facturatie- en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn. 
 • Horse & Health is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

Contact

 • Horse & Health heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.
 • Suggesties, feedback en opmerkingen ter verbetering van de website worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten over de website zelf kan de gebruiker tevens via deze weg melden.


Storingen

 • Horse & Health is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.
 • Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Horse & Health is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor. 
 • Horse & Health kan niet garanderen dat de website ten alle tijde beschikbaar is.

Intellectuele eigendom en copyright 

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Horse & Health. Niets van de website kan of mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horse & Health. 
 • Het is daarnaast verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch cachen van de informatie door een webbrowser.
 

Aansprakelijkheid

 • Horse & Health kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.
 • Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Horse & Health  is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
 • Horse & Health biedt de website uitdrukkelijk aan zoals ze is. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Horse & Health  kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
 • Horse & Health  is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Horse & Health  oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Horse & Health de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Horse & Health  en de eigenaars van deze sites.
 • De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Horse & Health  behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.
 

Toepasselijk recht

 • Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


Wijzigingen

 • Horse & Health heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out en functionaliteit. 
 • De domeinnamen kunnen gewijzigd worden.
 • Horse & Health heeft het recht de gebruiksvoorwaarden en ethische code te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding. 
edit afsluiten