Call us

Ethische code


Deze ethische code vormt samen met de twee &ere criteria het hart van het platform. Het is een gedragscode, een expliciete beschrijving van normen en waarden.


Algemene bepalingen


Art. 1. De ethische code is van toepassing op alle bij Horse & Health ingeschreven dienstverleners die hun diensten via het platform aanbieden. Een registratie op het platform houdt in dat men bereid is deze ethische code na te leven en dat men akkoord gaat met de voor het platform ontworpen feedbackprocedure en de mogelijke sancties.

Art. 2. Het doel van deze ethische code is het bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden diensten en van het dierenwelzijn binnen de sector.

Art. 3. Horse & Health verwacht dat geregistreerde aanbieders de door Horse & Health uitgedragen visie onderschrijven waarin de waarden kwaliteit, professionaliteit, diervriendelijkheid en holisme centraal staan.


Professionaliteit jegens cliënten


Art. 4. Ik vraag als aanbieder een eerlijke prijs voor de diensten die ik aanbied via Horse & Health.

Art. 5. Ik verbind mij er als aanbieder toe afspraken met cliënten na te komen, en tijdig contact op te nemen wanneer ik niet in staat ben een gemaakte afspraak na te komen.

Art. 6. Ik weerhoud mij als aanbieder van het delen of verspreiden van contactgegevens of persoonlijke informatie over een cliënt, zonder diens toestemming.

Art. 7. Ik verbind mij er als aanbieder toe steeds eerlijk te zijn ten aanzien van mijn cliënten en mij te weerhouden van oplichterspraktijken.


Reguliere gezondheidszorg

Art. 8. Ik verbind mij er als dierenarts toe steeds geregistreerd te zijn bij het NGROD wanneer ik mijn diensten uitoefen en steeds te handelen volgens de code der plichtenleer van de NGROD1.


Aanvullende gezondheidszorg

Art. 9. Ik weerhoud mij er als dienstverlener van om mijn diensten in de plaats te stellen van die van een opgeleid dierenarts.

Art. 10. Ik verbind mij er als aanbieder toe mijn cliënten door te verwijzen naar een erkende dierenarts2 bij twijfel over de gezondheidstoestand van een paard of bij aanhoudende klachten.


Therapie met paarden 

Art. 11. Ik benoem mijzelf enkel als ‘therapeut’ en mijn diensten als hippotherapie, equitherapie, paardentherapie, EAT, … indien ik als vooropleiding een menswetenschappelijke opleiding heb gevolgd en afgerond3.

  • Hieronder vallen o.a. psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, sociaal werkers, (ortho)pedagogen, kinesisten en ergotherapeuten.
  • Ik respecteer als therapeut de deontologische codes van mijn beroepsgroep.
  • Een therapeut heeft in tegenstelling tot een coach de kennis en kunde om terug te gaan in het verleden en dieper in te gaan op de emotionele belevingswereld van cliënten, waar zich bv. een trauma bevindt4.

Art. 12. Ik benoem mijzelf als ‘coach’ wanneer ik geen menswetenschappelijke vooropleiding afrondde en enkel een opleiding gevolgd heb met als thema ‘coaching’ of ervaringsdeskundige ben in een bepaald domein of bepaalde domeinen.

  • Ik verbind mij ertoe mijn diensten te benoemen als ‘coaching met paarden’, ‘paardencoaching’ of ‘equicoaching’.  
  • Ik onderscheid mij als coach wat werkwijze betreft van een therapeut. Een coach vertrekt vanuit het hier en nu. Hij of zij biedt professionele begeleiding aan met het oog op het ondersteunen van cliënten bij zelfgekozen doelen. Hij of zij werkt naar de toekomst toe en helpt mensen bij zelfontwikkeling, groei en zoekt mee naar oplossingen voor problemen.5 6
  • Ik verbind mij er als coach toe een cliënt steeds door te verwijzen of samen te werken met een opgeleid therapeut wanneer blijkt dat een cliënt met een trauma of psychische  problemen worstelt die van dien aard zijn dat ze behandelt dienen te worden door een therapeut.

Art. 13. Ik verbind mij er als therapeut of als coach toe, op vertrouwelijke manier om te gaan met persoonlijke informatie.

Art. 14. Ik weerhoud mij van het delen of verspreiden van contactgegevens of persoonlijke informatie over een cliënt, zonder diens toestemming conform met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.7

Art. 15. Ik verbind mijzelf ertoe enkel mensen te begeleiden met behulp van paarden wanneer ik beschik over een basiskennis wat betreft de natuur en het gedrag van het paard, in staat ben de dienstdoende paarden zelf te hanteren en op voldoende wijze de veiligheidsrisico’s kan inschatten die gepaard gaan bij het werken met paarden.

  • Ik onderschrijf dat enkele jaren rijervaring op een manege of het volgen van één opleiding tot coach of therapeut met paarden niet volstaat om te voldoen aan deze voorwaarde.
  • Ik verbind mij ertoe minstens enkele jaren ervaring met paarden in privé-context (al dan niet eigen paarden) te hebben en daarbij ingestaan te hebben voor de dagdagelijkse verzorging.  


Bepalingen met betrekking tot dierenwelzijn


Algemeen

Art. 16. Ik onderschrijf als aanbieder op Horse & Health de ‘vijf vrijheden van Brambell’:

     I.            Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;

   II.            Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;

   III.           Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;

   IV.            Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is wordt voorzien in maatregelen en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;

     V.            Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten. 


Art. 17. In overeenkomst met de vijf vrijheden van Brambell bied ik als lid van Horse & Health de paarden die zich onder mijn toezicht bevinden een vorm van huisvesting aan die zoveel als mogelijk aansluit bij de natuurlijke behoeften van het paard. Ik onderschrijf als ideale huisvesting, een huisvesting waarbij het paard in kuddeverband gehouden wordt met vrije uitloop, met voldoende schuilmogelijkheden en met toegang tot voldoende ruwvoer.31 32 33

Art. 18 Ik verbind mij er als aanbieder toe volgende minimumrichtlijnen toe te passen wat betreft de huisvesting van de paarden die gebruikt worden bij het verlenen van de diensten die ik aanbied via Horse & Health:

     I.           Een paard wordt nooit alleen gehuisvest op een plaats waar hij geen andere paarden kan zien.8 

   II.          Een paard moet minstens elke 5 uur beschikking hebben over eten (bij voorkeur ruwvoer)9; het op continue manier voorzien van een vorm van ruwvoer wordt verkozen10 11

   III.         Een paard verblijft nooit 24u per dag in een box (uitzonderingen daargelaten: extreme weersomstandigheden, ziekte).12 13 

   IV.           Een paard komt per dag minimum 4 uren buiten waarvan minstens de helft bestaat uit vrije beweging. Ik streef ernaar mijn paarden zoveel mogelijk vrije beweging te geven.14 15


Paardvriendelijke instructie

Art. 19. Ik zet als dienstverlener het welzijn van het paard steeds op de eerste plaats. Ik werk met een open blik afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van elk individueel paard als basis voor mijn instructie.

Art. 20. Ik verbind mij er als aanbieder toe mijn cliënten door te verwijzen naar een erkende dierenarts16 bij twijfel over de gezondheidstoestand van een paard of bij aanhoudende klachten.

Art. 21. Ik verbind mij er als aanbieder toe om bij het verlenen van de diensten die ik aanbied via Horse & Health mij te baseren op de filosofie van het ‘Skala der Ausbildung’.17 18

Art. 22. Ik weerhoud mij als aanbieder van het gebruiken of promoten van trainingsmethodes zoals rollkur en ‘low deep and round’.19 20

Art. 23. Ik weerhoud mij als aanbieder van het openlijk promoten of gebruiken van bepaalde bitten, m.n. het pessoabit, de ophaaltrens of het bit met een gedraaid mondstuk.21

Art. 24. Ik weerhoud mij als aanbieder van het promoten en van het gebruik van hulpteugels, met specifieke aandacht voor de slofteugel, tijdens het verlenen van diensten die aangeboden worden via Horse & Health.22

Art. 25. Ik verbind mij ertoe mij te distantiëren van situaties waarin paarden slecht behandeld worden en verwondingen oplopen door het gebruik van sporen, zwepen, bitten, neusriemen of andere materialen of door de manier waarop de paarden ingezet worden.


Stalling

Art. 26. Ik verbind mij als staleigenaar ertoe de algemene minimumrichtlijnen met betrekking tot huisvesting van paarden te volgen zoals hierboven aangehaald, en hieronder herhaald:

  I.           Een paard wordt nooit alleen gehuisvest op een plaats waar hij geen andere paarden kan zien23

   II.         Een paard moet minstens elke 5 uur beschikking hebben over eten (bij voorkeur ruwvoer)24; het op continue manier voorzien van een vorm van ruwvoer wordt verkozen25 26

  III.         Een paard verblijft nooit 24u per dag in een box (uitzonderingen daargelaten: extreme weersomstandigheden, ziekte).27 28

   IV.           Een paard komt per dag minimum 4 uren buiten waarvan minstens de helft bestaat uit vrije beweging29 30.


Art. 27. Ik verbind mij er als staleigenaar toe te voldoen aan de volgende minimumrichtlijnen:

  I.        Paddocks en weides bestaan uit minstens 30 à 50m² per dier, en bestaan minmium uit een ruimte die zo groot is als 2 x (2 maal schofthoogte)².34 Boxen en andere individuele stallen voldoen aan de nationale richtlijnen en hebben bij voorkeur een grootte van (2x stokmaat)² 35 36

 II.   Een paard krijgt per dag ten minste 1% van zijn lichaamsgewicht aan ruwvoer, tenzij zijn gezondheidstoestand een kleinere (hoefbevangenheid, insulineresistentie) hoeveelheid verantwoord.37


Feedbackprocedure en Sanctionering


Art. 28. Ik accepteer als aanbieder de door Horse & Health voorziene online feedbackprocedure en sanctioneringsregels zoals zij omschreven zijn in de gebruikersvoorwaarden.

Art. 29. Bewezen geachte schendingen van artikelen 7, 8, 9, 11, 14, 17.I, 21, 22, 24 en 25 leiden tot een onmiddellijke verwijdering van www.horseandhealth.be, die tijdelijk of definitief kan zijn.

Art. 30. Ik neem feedback van Horse & Health in acht bij de verdere ontwikkeling van mijn dienstverlening.


edit afsluiten